Wat is AZR?

Persoonlijk leiderschap betekend leidend te kunnen zijn in je eigen gedrag op die momenten dat dit belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld doorgaan wanneer je wilt opgeven of effectief blijven onder druk. Dit in tegenstelling tot (ongewild) geleid worden door impulsen en omstandigheden. Adaptieve zelfregulatie (AZR) is een methode die je helpt meer persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en zo onder meer,

  • Effectiever te worden in het realiseren van je doelen
  • Effectiever omgaan met stress, druk en angsten,
  • Zin, rust en richting vinden

In tegenstelling tot de meeste methoden van persoonlijk leiderschap is AZR gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de wetenschap en groeit ook mee met die ontwikkelingen. AZR Technieken zijn allemaal gebaseerd op solide kennis en werken aantoonbaar. Voor meer diepgaande informatie over deze methodiek verwijzen we je graag door naar het boek Stop Denk Doe. Hier een korte uitleg van een aantal centrale concepten.

Mismatch

Een brein is een zeer complex orgaan dat door evolutie is gefinetuned om ons te helpen overleven in een specifieke omgeving. Die omgeving waar onze instinctieve reactiepatronen op zijn gefinetuned, is de savanne van Afrika. Onze moderne realiteit wijkt op belangrijke punten af van die omgeving. We zijn ontwortelde apen. Deze mismatch tussen natuurlijke en moderne omgeving is een bron van veel problemen, van gezondheid (bijvoorbeeld afvallen, sporten) tot ons functioneren in de maatschappij (bijvoorbeeld gejaagdheid en faalangst). De meeste problemen in persoonlijk leiderschap zijn terug te leiden tot (evolutionaire) mismatch.

Zelfregulatie

Net zoals het brein door evolutie is uitgerust met instinctieve reactiepatronen, zo is het ook uitgerust met het vermogen dit type reactiepatronen te reguleren. Dit is wat in de psychologie zelfregulatie wordt genoemd. Vooral mismatch maakt zelfregulatie een uitdaging en AZR is er vooral op gericht om in deze context te helpen zelfregulatie te versterken. AZR helpt je zo controle te krijgen over het eigen gedrag en keuzes te maken die meer in lijn liggen met je eigen natuur.

Kernproces en kerncompetenties

Het kernproces in zelfregulatie is het proces van stilstaan (stop – aandacht bij het moment), reflectie op de te maken keuzes (denk) en actie nemen (doe). Dit kernproces wordt ondersteund door een drietal kerncompetenties:

  • Zelfreflectie heeft betrekking op inzicht in het eigen interne proces. Dit inzicht is enerzijds gebaseerd op relevante kennis van instinctieve reactiepatronen en anderzijds gestructureerde zelfreflectie. Zelfreflectie helpt je bij het identificeren van keuzemomenten in je eigen interne proces en het (vooraf) vormgeven van keuzes.
  • Zelfsturing heeft betrekking op het inzicht in de eigen motivatie en het kunnen formuleren van waarden die helpen de juiste keuzes te maken (dit worden in AZR ook wel adaptieve waarden genoemd).
  • Focus heeft betrekking op het vermogen de eigen aandacht te reguleren. Dit heeft onder meer betrekking op het vermogen jezelf innerlijk los te maken uit gedachten, gevoelens en impulsen. Focus stelt je in staat uitermate effectief om te gaan met innerlijke barrières.

Terwijl zelfreflectie je helpt te bepalen waar je andere keuzes kan maken, helpt zelfsturing je te bepalen hoe je die keuzes wilt maken en stelt focus je beter in staat die keuzes daadwerkelijk te maken. Dit is de essentie van AZR.

Meer over AZR >>